วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ gsp ลองทดสอบ ก่อนเข้าประกวด

ลองทดสอบตัวเองดูสิค่ะว่า เรามีพื้นฐานในการสร้างตามโจทย์ที่กำหนดให้ได้หรือเปล่า
จงสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ปรับขนาดได้
1.2 วัดขนาดความยาวของด้านทั้ง 3 ด้าน และกำหนดให้เป็นจำนวนเต็ม
1.3 แสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้เห็นจริง
2.1 สร้างวงกลม A,B และ C ที่ปรับขนาดได้ โดยวงกลม ทั้งสามมีรัศมีเท่ากันและสัมผัสซึ่งกันและกัน
2.2 จงแสดงการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสามวงให้เห็นจริง (ให้ติดค่าตัวแปร r ไว้ โดยไม่ต้องกำหนดเป็นตัวเลข)
3.1 สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้
3.2 สร้างวงกลม B,C ให้อยู่ภายในวงกลม A โดยที่วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่งกันและกัน และวงกลม B,C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสอง เปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด
3.3 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบๆวงกลม A นั้นขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง
3.4 สร้างปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลม A
ให้สำรวจว่าอัตราส่วนระหว่างผลบวกของพื้นที่ของวงกลม B กับ C ต่อพื้นที่วงกลม A เป็นเท่าไร
4.1จงสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDEF ให้มีด้านยาวด้านละ 5 เซนติเมตร พร้อมหาพื้นที่
51.  กราฟของสมการพาราโบลา f(x)=ax^2+bx+cโดยที่ a , b , c เป็นพารามิเตอร์  a=2,  b=3,  c=4
ตามลำดับ
จงสร้างรูป และแสดงการหาคำตอบ ดังนี้
1)สร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆ ABC
2)ต่อ CA จากจุด A ไปที่จุด D ให้มีความยาวเท่ากับ CA
3)ต่อ AB จากจุด B ไปที่จุด F ให้มีความยาวเท่ากับ AB
4)ต่อ BC จากจุด C ไปที่จุด E ให้มีความยาวเท่ากับ BC
5)สร้าง DE , EF, และ DF
6)ให้นักเรียนแสดงการหา อัตราส่วนของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC และรูปสามเหลี่ยม DEF โดยเมื่อลากจุด A หรือ จุด B แล้วขนาดของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เปลี่ยนไป แต่ อัตราส่วน ยังคงเป็น 1 : 7อ้างอิงมาจากhttp://cdn.gotoknow.org ไฟล์งาน original_t_test_gsp.doc

ไม่มีความคิดเห็น: